Relacje inwestorskie
Raporty

Raporty

bieżące, okresowe, EBI

Władze spółki

Władze spółki

Zarząd i Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PRIMETECH SA

Kapitał zakładowy PRIMETECH SA wynosi 15.609.833,00 złotych oraz dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:

 • 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje PRIMETECH SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) od 4 czerwca 1998 roku. (ISIN: KPX PLKOPEX00018, Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy, Indeks: sWIG80).

Według posiadanych przez Emitenta informacji i zawiadomień, akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PRIMETECH SA są:

Akcjonariusz liczba posiadanych
akcji
%udziału w kapitale
zakładowym
liczba głosów
z akcji
% udział w ogólnej
liczbie głosów
FAMUR SA  12 673 275  81,19% 12 673 275 81,19%
Pozostali akcjonariusze - free float  2 936 558  18,81%  2 936 558  18,81%
Razem  15 609 833  100,00%  15 609 833  100,00%

Informacje finansowe

PRIMETECH SA - wybrane dane spółki

  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 138 268 26 581
Zysk (strata) z dział. oper. (tys. zł) 10 194 - 2 583
Zysk (strata) netto (tys. zł) 120 133 - 5 398
Aktywa (tys. zł) 29 336 17 205
Kapitał własny (tys. zł) 3 284 - 2 864
Liczba akcji (szt.) 15 609 833 15 609 833
  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)  302 399 38 215
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 619 1 412
Zysk (strata) netto (tys. zł)  32 097 11 582
Aktywa (tys. zł)  218 217 229 649
Kapitał własny (tys. zł)  -112 591 2 213
Liczba akcji (szt.) 15 609 833 15 609 833
  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)   794 416  446 263
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)  91 557  72 597
Zysk (strata) netto (tys. zł)   66 132  66 354
Aktywa (tys. zł)   964 983  958 795
Kapitał własny (tys. zł)   271 180  365 683
Liczba akcji (szt.)  74 332 538  74 332 538
  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)   777 174  482 794
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)  -632 210  -671 882
Zysk (strata) netto (tys. zł)   -907 708  -895 844
Aktywa (tys. zł)   1 264 529  996 278
Kapitał własny (tys. zł)   202 428  42 656
Liczba akcji (szt.)  74 332 538  74 332 538
  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)   1 064 739  276 486
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)  -1 423 794  -554 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)  -1 471 379  -637 612
Aktywa (tys. zł)  2 128 792  1 144 323
Kapitał własny (tys. zł)    1 102 359  872 375
Liczba akcji (szt.)  74 332 538  74 332 538
  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)   1 433 931  365 027
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)  135 586  91 236
Zysk (strata) netto (tys. zł)   102 733  98 383
Aktywa (tys. zł)   3 521 519  1 843 822
Kapitał własny (tys. zł)   2 617 807  1 538 213
Liczba akcji (szt.)  74 332 538  74 332 538
  Dane skonsolidowane Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)   1 390 944  326 304
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)  86 794  64 644
Zysk (strata) netto (tys. zł)   66 403  65 133
Aktywa (tys. zł)   3 475 265  1 734 931
Kapitał własny (tys. zł)   2 516 509  1 446 707
Liczba akcji (szt.)  74 332 538  74 332 538

Kalendarium

 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

 • Jednostkowy | skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

 • Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

 • Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

 • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016r.

 • Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

 • Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2015

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

 • Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r

 • Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2014

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r

 • Raport za III kwartał 2014 r. QSr- 3/2014

 • Skonsolidowany Raport półroczny PSr-2014

 • Raport za I kwartał 2014 r. QSr-1/2014

 • Raport roczny R-2013 oraz skonsolidowany Raport roczny RS-2013

 • Raport za IV kwartał 2013 r. QSr-4/2013

 • Raport za III kwartał 2013r. QSr-3/2013

 • Skonsolidowany raport półroczny PSr-2013

 • Raport za I kwartał 2013 r. QSr-1/2013

 • Raport roczny R-2012 oraz skonsolidowany raport roczny RS-2012

 • Raport za IV kwartał 2012

 • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

 • Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r.

 • Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 r.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Podstawowe dokumenty korporacyjne

Podstawowe dokumenty korporacyjne

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63