Firma

Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach górniczych. Możliwości Grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu, zarówno z powierzchni ziemi, jak i z wyrobisk górniczych.

Władze spółki

Władze spółki

Zarząd i Rada Nadzorcza

Historia

wrzesień

2018

Zmiana nazwy KOPEX SA na PRIMETECH SA

czerwiec

2017

Nabycie przez FAMUR SA 65,83% akcji Kopeksu od TDJ SA.

grudzień

2016

Nabycie większościowego pakietu akcji KOPEX SA przez inwestora strategicznego - TDJ SA.

grudzień

2016

Oficjalna rejestracja połączenia KOPEX SA ze spółkami zależnymi: KOPEX Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi – Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR SA, KOPEX Hydrauliką Siłową sp. z o.o.

grudzień

2009

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KOPEX SA do wysokości 74.332.538 złotych w wyniku przeprowadzonej w  listopadzie 2009 roku emisji 6.700.000 akcji serii C

lipiec

2009

Zmiana nazwy grupy z dotychczas używanej „Grupa ZZM–KOPEX” na  „Grupa KOPEX”, z jednoczesnym przyjęciem nowej symboliki graficznej.

sierpień

2007

W wyniku przeprowadzonej transakcji odwrotnego przejęcia Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu przez KOPEX SA, KOPEX  jako spółka notowana na GPW staje się podmiotem dominującym i jednocześnie liderem Grupy ZZM - KOPEX.  

luty

2006

Moment zwrotny w historii prywatyzacji KOPEX SA. Krajowa Spółka Cukrowa SA sprzedaje wszystkie posiadane akcje KOPEX SA po uprzednim ogłoszonym publicznym wezwaniu na rzecz inwestora branżowego Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA w Zabrzu (ZZM SA), które stają się akcjonariuszem większościowym Kopeksu, skupiając w końcu 2006 roku 65,06% akcji. Nowo powstała Grupa ZZM-KOPEX staje się największą w Polsce grupą przemysłową w branży maszyn i urządzeń górniczych oraz usług górniczych. Zintegrowany potencjał, daje Grupie możliwość kompleksowego oferowania towarów i usług, lokując ją w ścisłej czołówce największych na świecie partnerów przemysłu wydobywczego.

grudzień

2004

Na podstawie umowy ze Skarbem Państwa, Krajowa Spółka Cukrowa SA staje się posiadaczem 1.285.929 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, co stanowi 64,64% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA. 

październik

2003

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następuje zmiana nazwy Spółki poprzez jej skrócenie - z "Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna" na "KOPEX Spółka Akcyjna" 

lipiec

2001

Spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026782. 

czerwiec

1998

Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie. 

grudzień

1996

Uchwała Nr 142 Rady Ministrów otwiera drogę do wejścia KOPEX SA na Giełdę. 

styczeń

1994

Spółka zostaje wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 10375. 

październik

1993

Zarządzeniem Nr 267/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu przedsiębiorstwo przekształcone zostaje w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą "Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna". 

styczeń

1989

W wyniku dokonanej reorganizacji utworzone zostaje przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu "KOPEX" w Katowicach.

maj

1971

Przedsiębiorstwo otrzymuje uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego obejmujące, na zasadach wyłączności, eksport, import, maszyn i urządzeń górniczych, wiertniczych oraz kompletnych obiektów górniczych.

styczeń

1962

KOPEX zostaje wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych i rozpoczyna działalność jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport.

listopad

1961

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za Granicą - KOPEX" z siedzibą w Katowicach.

Rozwiń

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63