Ogłoszenie wpisu dotyczącego Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG 86/2020 (5976) poz. 216449.)


PRIMETECH SA informuje, że 24 kwietnia 2020 r. dokonano wpisu nr 148 do rejestru KRS następującej treści:

Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 (dla pozycji: nr wpisu 146 data wpisu 10.12.2019) wykreślić: 2. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGO S.A. Z DNIA 04.11.2019R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 12074/2019. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PBSZ 1 SP. Z O.O. Z DNIA 04.11.2019R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 12075/2019. POŁACZENIE PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ PBSZ 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. PRMIETECH S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR. 1 PKT 2- 4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR. 1 PKT 5 K.S.H. Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. wpisać: 2. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIMETECH S.A. Z DNIA 04.11.2019R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 12074/2019. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PBSZ 1 SP. Z O.O. Z DNIA 04.11.2019R. SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 12075/2019. POŁĄCZENIE PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ PBSZ 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. PRIMETECH S.A. BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ JAK RÓWNIEŻ BEZ USTALENIA ELEMENTÓW WSKAZANYCH W ART. 499 PAR. 1 PKT 2- 4 K.S.H. ORAZ BEZ PRZYZNAWANIA PRAW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499 PAR. 1 PKT 5 K.S.H Z UWAGI NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

 

 


Wszystkie aktualności

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63