OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku
z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 8) rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. oświadcza, że
a) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające
powierzenie funkcji komitetu audytu radzie, a członkowie tego organu spełniają
wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych, a ponadto, że przestrzegane przepisy dotyczące
funkcjonowania rady nadzorczej,
c) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach;
26 marca 2021r.
Rada Nadzorcza
PRIMETECH S.A.