OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PRIMETECH S.A.
w zakresie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. oświadcza, że wybór firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został
przeprowadzony zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej, a w szczególności:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w
tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
26 marca 2021r.
Rada Nadzorcza
PRIMETECH S.A.
.