Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem
dotycząca Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12
Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z
badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz Sprawozdaniem z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
W opinii niezależnego biegłego rewidenta:
I. Sprawozdanie finansowe za rok 2020:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).
II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i
skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok
2020:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach
bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2020,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020, biorąc pod uwagę:
- opinię biegłego rewidenta z badania w.w. sprawozdań oraz spotkania z
przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczą
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020,
Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2020, Skonsolidowane
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020 zgodne z księgami rachunkowymi,
innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada
Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2020,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020 spełniają wymagania
przewidziane przepisami.
26 marca 2021r.
Rada Nadzorcza
PRIMETECH S.A.