PRIMETECH SA rok założenia: 1962 • ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice • primetech@primetechsa.pl, www.primetechsa.pl • tel.: (32) 604 70 00 • faks: (32) 604 71 00
NIP: 634-012-68-49 • Regon: P-271981166 • KRS Nr 0000026782 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 15.609.833 PLN wpłacony w całości •
Zarząd Spółki:
• Prezes Zarządu Joachim Sosnica
• Wiceprezes Zarządu – Jan Poświata
• Wiceprezes Zarządu – Jakub Dzierzęga
INFORMACJA
Zarządu PRIMETECH S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych za rok 2022
Zarząd PRIMETECH S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71
ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757),
oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Emitenta, informuje, że:
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.